TOELICHTING OP HET BEREKENINGSMODEL

Personeelslasten om PLUS-groepen en TOP-klassen te financieren.

(voor uitgebreider overzicht zie bijlage 3&4 en rekenschema bijlage 14)

Op basis van statistieken zijn de volgende cijfers aan de orde (uitgangspunt 3500 leerlingen SWV):

88 TOP-leerlingen in 4 fulltime-groepen (1/2/3, 3/4, 5/6, 7/8) van gemiddeld ca. 22 leerlingen moeten slechts deels bovenschools worden gefinancierd, immers deze leerlingen ontvangen ook reguliere financiering. Bij een evenwichtige verdeling over de verschillende leerjaren zal ca.45% worden gefinancierd als onderbouw leerling (4-7 jaar) en 55% als bovenbouw leerling (8 jaar e.o.). Voor de bovenbouwleerlingen zal een klein stuk aanvullende financiering nodig zijn (afhankelijk van de schoolgrootte) Dit komt ongeveer neer op 15% GPL van elke bovenbouwgroep

Volgens bijlage 3 komen de bovenschoolse kosten op ca. €17.100,00 tot €22.800,00 (afhankelijk van o.a. de definitieve organisatie en bestuurs-GPL). Bij de start van deze organisatie zal het nog niet mogelijk zijn om de groep 1/2/3 te vullen. Dit is pas later aan de orde. De meerkosten personeel zitten echter alleen in de bovenbouwgroepen. Daarom heeft het al dan niet instellen van deze groep geen effect op de meerkosten personeel.

Model A

472 PLUS-leerlingen: 3 clusters van 7 groepen.

In groepen van gemiddeld ca.22 leerlingen = ca. 21 dagdelen (van 3 uur) financiering,

verdeeld over 3 clusters van 7 PLUS-groepen (1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Omdat deze leerlingen maar 1 dagdeel deelnemen aan de PLUS-groep, gaat de standaard financiering voor deze leerlingen naar de reguliere groepen. Deze 21 dagdelen (ca. 3x 9/10 formatieplaatsen) dienen daarom volledig bovenschools te worden gefinancierd.

Volgens bijlage 4 komen de bovenschoolse kosten op ca. €151.369,00

472 PLUS-leerlingen: 6 clusters van 4 groepen.

In groepen van gemiddeld ca.22 leerlingen = ca. 24 dagdelen (van 3 uur) financiering,

 verdeeld over 6 clusters van 4 PLUS-groepen (1/2, 3/4, 5/6, 7/8).

Omdat deze leerlingen maar 1 dagdeel deelnemen aan de PLUS-groep, gaat de standaard financiering voor deze leerlingen naar de reguliere groepen. Deze 24 dagdelen (ca. 6x 5/10 formatieplaatsen) dienen daarom volledig bovenschools te worden gefinancierd.

Volgens bijlage 4 komen de bovenschoolse kosten op ca. €172.984,00

Model B

Voor een school van 300 leerlingen komt bovenstaande neer op een totale formatieve afdracht van maximaal 0.2619 wtf. Hiervoor worden dan statistisch gezien 48 leerlingen (= 16% van 300) passend onderwijs geboden op PLUS- of TOP-niveau (zie bijlage 6)

Materiele kosten om PLUS-groepen en Top-klassen te financieren.

Hier dient te worden gekeken naar de extra materialen die dienen te worden aangeschaft voor de verschillende groepen.

Ook hier geldt dat de kosten voor PLUS groepen volledig bovenschools worden gedragen, terwijl de kosten voor Top-klassen slechts weer voor een deel bovenschools ten laste hoeven te worden gelegd.

(zie bijlage 5 voor voorbeelden van benodigd materiaal)

Het is zaak deze cijfers in het licht te (blijven) zien van de huidige organisatie binnen het bestuur. In het model van deze denktank worden alle kosten (en baten) voor onderwijs aan begaafden (zorgniveau 4 en 5) bovenschools getild.

In de bestaande situatie is het zo dat elke school de verplichting probeert op te pakken om kinderen aan de rechterkant van de curve het juiste onderwijs te bieden. Soms alleen met PLUS-groepen, soms ook met TOP-klassen. Daarmee zijn kosten gemoeid, die in de huidige organisatie veelal vanuit de schoolformatie worden gefinancierd. Deze kosten bedragen veelal meer dan in de structuur van dit TOPPLAN wordt ingezet, omdat het op schoolniveau vaak om relatief kleine groepjes gaat. De verwachting is echter dat binnen een bestuur veel begaafde kinderen nu geen passend onderwijsaanbod krijgen aangeboden!

Om een juiste vergelijking te kunnen maken zou een bestuur een inventarisatie moeten maken van de huidige kosten die op alle gezamenlijke scholen worden besteed aan onderwijs voor begaafde leerlingen.

In de berekeningen is nog geen rekening gehouden met de te ontvangen excellentiegelden.