SCHOLING

Op verschillende vlakken is het raadzaam te zorgen dat de betrokkenen informatie hebben gekregen, training of scholing hebben gevolgd.

Overweeg in ieder geval de volgende zaken om op de juiste wijze aan de slag te kunnen:

Deelgebied

Aanbieders

Voor wie

kosten

Signalering begaafdheid

-  Gebruik en interpreteren van SiDi of ander signaleringsinstrument

-  Zicht hebben op kenmerken van begaafdheid en onderpresteren

 

 

 

Compacten en verrijken

 

 

 

 

Training “topdown onderwijs”

 

 

 

 

Training “deeplevel-leren”

 

 

 

 

Voor een deel kan bovenschools de binnen het bestuur en de scholen aanwezige kennis worden benut via collegiale consultatie en –training. Niet altijd hoeft het goed voorbereiden van PLUS-groepen en TOP-klassen dus te betekenen dat er een groot scholingsbudget moet zijn. Voor het structureel zorg bieden op niveau 1, 2 en 3 is wel belangrijk dat dit een teamproces is, waar de doorgaande lijn in de begeleiding wordt bewaakt door een coördinator begaafdheid, interne begeleider of dergelijke.